男人插入女人视频-美女被插视频影片

?i?u kho?n & ?i?u ki?n

Tài li?u này bao g?m Các ?i?u Kho?n c?a Th?a Thu?n S? d?ng ("Th?a Thu?n") và khi b?n ch?p thu?n theo cách th?c ???c m? t? d??i ?ay thì vi?c ch?p thu?n ?ó s? c?u thành h?p ??ng có tính ràng bu?c pháp ly gi?a Quipper Limited ("Chúng T?i") m?t c?ng ty trách nhi?m h?u h?n theo c? ph?n và ???c thành l?p theo lu?t pháp c?a n??c Anh và x? Wales (s? 07472875), s? h?u và ?i?u hành n?n h? th?ng Quipper Video và b?n ("B?n", "Thành Viên") là khách hàng truy c?p ho?c thành viên trên ho?c tham gia QuipperVideo.

CH??NG I ??NH NGH?A

Trong ph?m vi Tho? Thu?n này, các thu?t ng? sau ?ay mang ngh?a:

N?i Dung
th?ng tin, d? li?u, v?n b?n, ph?n m?m, am nh?c, am thanh, hình ?nh, ?? h?a, video, th?ng ?i?p ho?c các tài li?u khác ???c ??ng trên Quipper Video, và các thu?t ng? N?i Dung Ng??i Dùng và N?i Dung Quipper Video có ngh?a là N?i Dung do các bên ???c ch? ??nh ??ng t?i. B?n quy?n c?a n?i dung này thu?c toàn quy?n s? h?u c?a Quipper Limited và kh?ng m?t bên th? ba nào có th? s? d?ng khi ch?a có s? ??ng y c?a Quipper Limited. M?i hành vi vi ph?m v? b?n quy?n s? ???c Quipper Limited gi?i quy?t theo quy ??nh pháp lu?t c?a qu?c gia n??c s? t?i n?i di?n ra hành vi vi ph?m.
Thành Viên
Gia S?, H?c Viên ho?c Ng??i Dùng Video Quipper ?? m? tài kho?n và ??ng ky h?p l? t?i learn.quipper.com ?? S? D?ng D?ch V?, và theo ?ó ???c hi?u là có “T? Cách Thành Viên”
Quipper Video
d?ch v? h?c tr?c tuy?n có tr? phí do Quipper cung c?p tr?c ti?p cho Ng??i dùng Quipper Video ho?c th?ng qua vi?c mua v?i l??ng l?n b?i m?t t? ch?c trung gian [ho?c Tr??ng H?c] theo m?t th?a thu?n khách hàng riêng gi?a Quipper và t? ch?c tham gia mà theo ?ó Ng??i Dùng Quipper Video ph?i tr? thành Thành Viên.
Ng??i Dùng Quipper Video
Thành Viên có quy?n S? D?ng d?ch v? Quipper Video
D?ch V?
D?ch V? Quipper Video
H?c Viên
cá nhan S? D?ng Quipper Video cho m?c ?ích nghiên c?uh?c trên nh?ng tài li?u có s?n trên D?ch vV?
Phí ??ng Ky Dài H?n
phí (n?u có) ph?i thanh toán cho vi?c S? D?ng Quipper Video ho?c m?t ph?n c?a nó mà chi ti?t v? phí ???c ??ng trên trang web và ???c l?u y cho b?n nh? là m?t ph?n c?a quá trình ??ng ky, mà b?n có th? thanh toán b?ng ti?n m?t (cho ??i di?n c?a Quipper ho?c ??i ly ???c ?y quy?n ?? thay m?t Quipper thu ti?n) ho?c b?ng thanh toán ?i?n t? có s?n trên trang web learn.quipper.com
Gia S?
cá nhan, là ng??i S? d?ng Quipper Video cho m?c ?ích cung c?p bài gi?ng ??n các cá nhan H?c Viên cho dù là theo cách th?c tr?c ti?p ho?c b?ng các ph??ng ti?n N?i Dung ???c ??ng t?i trên Quipper Video, và bao g?m c? các Gia S? Tr?c Tuy?n
S? D?ng
s? d?ng D?ch V? cho dù v?i t? cách là Gia S? ho?c H?c Viên ho?c Ng??i Dùng Quipper Video
Khách Hàng Truy C?p
khách hàng truy c?p kh?ng th??ng xuyên vào Quipper Video, nh?ng ?? kh?ng ??ng ky trên Quipper Video, và do ?ó kh?ng ph?i là Thành Viên

CH??NG II S? D?NG TRANG WEB

áp d?ng cho t?t c? Khách Hàng Truy C?p vào Quipper Video

Ph?m Vi áp D?ng C?a Th?a Thu?n

?i?u ki?n tiên quy?t ?? b?n có th? truy c?p vào b?t k? ph?n nào c?a Quipper Video ho?c S? D?ng Quipper Video là b?n ph?i ??c và ??ng y b? ràng bu?c b?i m?i và m?i ?i?u kho?n và ?i?u ki?n ???c quy ??nh trong Th?a Thu?n này. N?u b?n truy c?p vào b?t k? ph?n nào c?a Quipper Video, ho?c S? D?ng Quipper Video, ??ng ky làm Thành viên, ho?c xem b?t k? v?n b?n ho?c ?? h?a nào, thì nh?ng hành ??ng này c?a b?n có ngh?a r? ràng r?ng b?n ?? ??c Th?a Thu?n này và ??ng y b? ràng bu?c b?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n ???c quy ??nh trong Th?a Thu?n.

N?u b?n kh?ng ??ng y b? ràng bu?c b?i m?i và m?i ?i?u kho?n và ?i?u ki?n ???c quy ??nh trong Th?a Thu?n này, b?n ph?i r?i kh?i trang Web này ngay l?p t?c và b?n kh?ng th? tr? thành Thành Viên ho?c S? D?ng Quipper Video ho?c b?t k? ph?n nào c?a nó.

?? ?i?u Ki?n

Quipper Video ???c d? li?u ch? dành cho khách hàng truy c?p mà h?:

 1. ít nh?t là ?? m??i tám tu?i ho?c t? m??i tám tu?i tr? lên và có n?ng l?c pháp lu?t ?? tham gia vào h?p ??ng mang tính ch?t ràng bu?c ?? s? d?ng Quipper Video ho?c
 2. ít nh?t là ?? 06 tu?i và cha m? ho?c ng??i giám h? c?a b?n ??ng y giám sát vi?c S? D?ng Quipper Video c?a b?n, và trong tr??ng h?p này h? ph?i ?i?n ??y ?? th?ng tin vào m?u ??ng ky phù h?p và ??c và ??ng y b? ràng bu?c b?i Th?a Thu?n này nh? th? h? là Thành Viên
 3. ít h?n 06 tu?i và cha m? ho?c ng??i giám h? c?a b?n tham gia vào th?a thu?n c?n thi?t liên quan ??n vi?c b?n s? d?ng Quipper Video, và trong tr??ng h?p này h? ph?i ?i?n ??y ?? th?ng tin vào m?u ??ng ky phù h?p và ??c và ??ng y b? ràng bu?c b?i Th?a Thu?n này nh? th? h? là Thành Viên

S? B?o ??m C?a B?n

B?ng cách s? d?ng Quipper Video, b?n cam k?t và b?o ??m r?ng

 1. t?t c? các th?ng tin ??ng ky b?n cung c?p (bao g?m c? tình tr?ng c?a b?n, cho dù là v?i t? cách Gia S? ho?c H?c Viên) là trung th?c và chính xác;
 2. b?n ?? cung c?p tên pháp ly ??y ?? c?a b?n, ??a ch? email h?p l? mà qua ?ó Chúng T?i có th? liên l?c v?i b?n và b?t k? th?ng tin nào khác ???c yêu c?u nh? m?t ph?n c?a quy trình ??ng ky c?a Chúng T?i ?? thi?t l?p T? Cách Thành Viên h?p l?;
 3. b?n s? duy trì tính chính xác c?a các th?ng tin ?ó;
 4. vi?c b?n s? d?ng Quipper Video kh?ng vi ph?m b?t k? lu?t ho?c quy ??nh hi?n hành nào.

Tài kho?n c?a b?n có th? b? ch?m d?t và d? li?u c?a b?n có th? b? xóa mà kh?ng báo tr??c, n?u Chúng T?i tin r?ng b?n ít h?n m??i tám tu?i và cha m? ho?c ng??i giám h? c?a b?n ?? kh?ng tham gia vào Th?a Thu?n này ho?c b?n kh?ng có s? ??ng y c?a cha m? ho?c vi?c S? D?ng Quipper Video c?a b?n kh?ng ???c giám sát b?i cha m? ho?c ng??i giám h? c?a b?n, ho?c n?u b?n vi ph?m s? b?o ??m này d??i b?t k? cách th?c nào khác. Ch? có con ng??i m?i ???c quy?n tham gia làm Thành Viên. Ng??i máy ho?c quy trình ??ng ky t? ??ng là kh?ng ???c ch?p nh?n và s? b? xóa b? mà kh?ng c?n th?ng báo n?u b? phát hi?n.

Tài Kho?n và D? Li?u Quipper C?a B?n

 1. N?u b?n t?o m?t tài kho?n Quipper Video, b?n ph?i hoàn toàn t? ch?u trách nhi?m ?? duy trì s? bí m?t c?a tài kho?n và d? li?u c?a b?n, và b?n hoàn toàn ch?u trách nhi?m ??i v?i t?t c? các n?i dung ???c ??ng t?i và b?t k? ho?t ??ng nào có liên quan ??n tài kho?n c?a b?n NGAY C? khi n?i dung và / ho?c ho?t ??ng ???c t?o ra, ??ng t?i ho?c th?c hi?n b?i các bên th? ba mà h? ?? có ???c quy?n truy c?p vào tài kho?n c?a b?n.
 2. Kho?n Phí ??ng Ky Dài H?n (n?u có), và d?ch v? mà Phí ??ng Ky Dài H?n ???c tr? cho nó có th? ???c thay ??i b?ng vi?c th?ng báo cho b?n th?ng qua vi?c ??ng trên trang web c?a Quipper Video.
 3. Phí ??ng Ky Dài H?n có th? ???c thanh toán b?ng các ph??ng th?c ???c quy ??nh tu? t?ng th?i ?i?m trên trang web c?a Quipper Video.
 4. B?n có th? h?y b? Th?a Thu?n này b?t k? lúc nào theo các th? t?c quy ??nh t?i Ch??ng IV d??i ?ay.

S? D?ng Trái Phép

B?n ph?i th?ng báo ngay l?p t?c cho Quipper b?t k? vi?c s? d?ng trái phép nào ??i v?i các d? li?u ho?c tài kho?n c?a b?n ho?c b?t k? vi ph?m b?o m?t khác nào. Quipper kh?ng th? và s? kh?ng ch?u trách nhi?m cho b?t k? t?n th?t ho?c thi?t h?i nào phát sinh t? vi?c b?n kh?ng cung c?p nh?ng th?ng tin chính xác cho Chúng T?i ho?c kh?ng b?o m?t m?t kh?u c?a b?n. Quipper có th? tùy t?ng th?i ?i?m thay ??i chính sách c?a mình v? N?i Dung và Quipper có th? ???c th?c hi?n vi?c thay ??i ?ó mà kh?ng c?n th?ng báo. Nh?ng thay ??i này s? ???c ??ng trên Quipper Video và s? có hi?u l?c ngay l?p t?c mà kh?ng c?n s? ch?p thu?n c?a b?n. B?n ph?i ki?m tra th??ng xuyên ?? ??m b?o b?n bi?t ???c các thay ??i ?ó.

?ng X? C?a Thành Viên

T?t c? các y ki?n b?n cung c?p cho Chúng T?i, bao g?m t?t c? th?ng tin mà b?n cung c?p cho Chúng T?i, trong th?i gian tham gia ph?i ??y ??, chính xác và là th?ng tin c?p nh?t. Chúng T?i s? ch?m d?t T? Cách Thành Viên c?a b?n b?t k? lúc nào n?u b?n vi ph?m nh?ng ?i?u kho?n c?a các quy ??nh d?ch v?, th?a thu?n c?p phép ng??i dùng cu?i c?a Chúng T?i, ho?c tinh th?n c?a trang web và vi?c kinh doanh c?a Chúng T?i. Kh?ng th?c hi?n nh?ng vi?c gay t?n h?i. N?u b?n ?e d?a Chúng T?i ho?c theo cách khác, c? x? th? l? v?i b?t k? nhan viên nào c?a Chúng T?i, Chúng T?i s? h?y b? T? Cách Thành Viên c?a b?n.

Quipper Video và t?t c? N?i Dung ???c tìm th?y trên ?ó ???c cung c?p cho vi?c S? D?ng c?a Thành Viên và kh?ng ???c phép bán l?i d??i b?t k? cách nào.

??i V?i H?c Viên

M?i Quan H? V?i Gia S?

Ngo?i tr? vi?c cung c?p ??a ch? email c?a b?n cho Gia S?, b?n s? kh?ng ti?t l? b?t k? th?ng tin nào cho Gia S? mà th?ng tin ?ó có th? nh?n d?ng b?n, bao g?m tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i, ??a ch? email, s? an sinh x? h?i, m?t kh?u ho?c b?t k? th?ng tin khác có th? ???c s? d?ng ?? nh?n d?ng ho?c xác ??nh v? trí c?a b?n. M?c dù các Gia S? ??u b? c?m ti?t l? th?ng tin cá nhan c?a b?n cho bên th? ba, nh?ng n?u x?y ra vi?c ti?t l? th?ng tin cá nhan, b?n s? ngay l?p t?c th?ng báo cho Chúng T?i qua email t?i video.vn@quipper.com.

B?n c?ng ??ng y r?ng b?n s? kh?ng xin b?t k? th?ng tin cá nhan nào t? Gia S?, và ??ng y r?ng n?u b?t k? Gia S? nào ti?t l? th?ng tin cá nhan cho b?n, yêu c?u b?n cung c?p b?t k? th?ng tin cá nhan, ho?c yêu c?u b?t k? cu?c h?p hay trò chuy?n ngoài ??i th?c nào, b?n ??ng y th?ng báo ngay l?p t?c cho Chúng T?i b?ng e-mail.

CH??NG III S? D?NG H? TH?NG

Ch??ng này áp d?ng ??i v?i t?t c? Thành Viên và Khách Hàng Truy C?p vào Quipper Video

Ch??ng này áp d?ng ??i v?i t?t c? Thành Viên và Khách Hàng Truy C?p vào Quipper Video

?? ?i?u Ki?n

Chúng T?i b?o l?u quy?n t? ch?i cho phép S? D?ng Quipper Video ??i v?i b?t k? bên nào vì b?t k? ly do gì mà chúng t?i xem là thích h?p theo quy?n quy?t ??nh c?a riêng Chúng T?i. Ch? có Thành Viên có th? s? d?ng Quipper Video và ??ng t?i tài li?u lên Quipper Video.

N?i Dung Và Các Ho?t ??ng B? C?m, Và Trách Nhi?m C?a Các Thành Viên

B?n hi?u r?ng t?t c? N?i Dung ??u do chính Thành Viên ??ng N?i Dung ?ó ch?u trách nhi?m và Quipper Video ch? là n?n h? th?ng mà trên ?ó N?i Dung này ???c c?ng b?. N?u b?n t?o ra ho?c truy?n t?i ho?c hi?n th? N?i Dung lên ho?c trên, ho?c theo cách khác cung c?p s?n tài li?u b?ng cách s? d?ng các ph??ng ti?n c?a Quipper Video, thì b?n ??ng y r?ng b?n hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? hành vi và n?i dung trong N?i Dung, và b?t k? thi?t h?i phát sinh t? N?i Dung ?ó.

B?n kh?ng ???c s? d?ng d?ch v? c?a Chúng T?i ?? vi ph?m pháp lu?t c?a b?t k? l?nh th? nào, bao g?m quy ??nh pháp lu?t v? b?n quy?n, ho?c quy ??nh pháp lu?t v? s? h?u trí tu? khác, quy ??nh pháp lu?t v? ph? báng, và các quy ??nh v? quy?n riêng t? và quy?n c?ng b? liên quan ??n b?t k? ng??i ho?c t? ch?c nào. B?n ??ng y r?ng b?n s? kh?ng tham gia vào b?t k? ho?t ??ng nào làm c?n tr? ho?c làm gián ?o?n các D?ch V? ho?c các máy ch? ho?c các h? th?ng k?t n?i ???c s? d?ng liên quan ??n các D?ch V?.

Quipper có quy?n, nh?ng kh?ng có ngh?a v?, rà soát tr??c, ?ánh d?u, l?c, t? ch?i, s?a ??i ho?c di chuy?n b?t k? N?i Dung ???c cung c?p s?n nào b?ng các ph??ng ti?n c?a trang web Quipper.

M?c ?ích c?a Quipper Video là ch? liên quan ??n giáo d?c, vì v?y b?n ch? có th? ??ng t?i nh?ng N?i Dung liên quan ??n ?ào t?o.

B?n kh?ng ???c s? d?ng Quipper Video ??

 1. ??ng t?i, truy?n ??a ho?c b?ng b?t k? cách th?c nào cung c?p s?n b?t k? N?i Dung ho?c tham gia vào b?t k? ho?t ??ng nào:
  1. mà Chúng T?i cho là trái pháp lu?t, l?m d?ng, ?e d?a, qu?y r?i, ph? báng, khiêu dam, xúc ph?m ho?c xam ph?m s? riêng t? c?a ng??i khác;
  2. mà xúi gi?c s? phan bi?t ch?ng t?c, s? c? ch?p, thù h?n, gay h?i v? th? ch?t d??i b?t k? th? lo?i nào nh?m ch?ng l?i b?t k? nhóm ho?c cá nhan nào;
  3. b?n kh?ng có quy?n h?p pháp ?? cung c?p s?n, ch?ng h?n nh?, nh?ng kh?ng gi?i h?n ? các th?ng tin bí m?t;
  4. vi ph?m pháp lu?t v? sáng ch?, nh?n hi?u, b?n quy?n c?a b?t k? cá nhan ho?c bên nào; ho?c
  5. mà t?o ra ho?t ??ng th??ng m?i, các cu?c thi, c? b?c, qu?ng cáo, tài li?u khuy?n m?i, th? g?i chu?i, bán hàng ?a c?p, ho?c th? rác mà kh?ng ???c yêu c?u ho?c trái phép;
 2. ??ng t?i, truy?n ??a ho?c b?ng b?t k? cách nào t?o ra vi rút ph?n m?m, ho?c b?t k? m? máy tính nào mà ???c thi?t k? ?? gay thi?t h?i hay c?n tr? ch?c n?ng máy tính;
 3. Can thi?p vào Quipper Video;
 4. Vi ph?m ho?c khuy?n khích s? vi ph?m b?t k? pháp lu?t ??a ph??ng, bang, qu?c gia ho?c qu?c t? nào, bao g?m c? các quy ??nh v? giao d?ch ch?ng khoán, ho?c b?t k? quy?n nào c?a b?t k? ng??i nào;
 5. Qu?y r?i b?t k? ng??i nào ho?c khai thác b?t k? ng??i nào v? tình d?c ho?c theo cách th?c b?o l?c;
 6. Thu th?p ho?c xin d? li?u (bao g?m các m?t kh?u) c?a ng??i khác (a) d??i 18 tu?i ho?c (b) trên 18 tu?i mà kh?ng có s? cho phép r? ràng c?a h?.
 7. Gay t?n h?i cho ng??i ch?a thành niên ho?c ng??i khác d??i b?t k? cách nào;
 8. M?o danh ng??i ho?c ch? th? khác, ho?c sai t? cách ??i di?n c?a b?n v?i b?t k? ng??i ho?c ch? th? nào bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? Chúng T?i; gi? m?o ho?c ng?y t?o các danh tính ??i v?i N?i Dung cung c?p s?n qua Quipper Video;
 9. Ph?m t?i, h? tr? ho?c khuy?n khích ph?m t?i ho?c hành ??ng sai trái;
 10. Phá ho?c s?a ??i, ho?c c? g?ng th?c hi?n ho?c khuy?n khích ho?c h? tr? ng??i khác th?c hi?n ?i?u ?ó ??i v?i c?ng ngh? ho?c ph?n m?m b?o m?t mà nó là m?t ph?n c?a Quipper Video;
 11. M?o d?nh ho?c c? g?ng m?o danh Thành Viên, ng??i ho?c ch? th? khác;
 12. S? d?ng tài kho?n, tên ng??i dùng, ho?c m?t kh?u c?a ng??i dùng khác t?i b?t k? th?i ?i?m nào ho?c ti?t l? m?t kh?u c?a b?n cho bên th? ba ho?c cho phép bên th? ba truy c?p tài kho?n c?a b?n;
 13. S? d?ng th?ng tin thu ???c t? Quipper Video ?? qu?y r?i, l?m d?ng, ho?c gay t?n h?i cho ng??i ho?c ch? th? khác, ho?c c? g?ng th?c hi?n nh? v?y;
 14. Tham gia vào b?t k? ho?t ??ng nào có liên quan ??n vi?c s? d?ng các lo?i vi rút, ng??i máy, sau máy tính, ho?c m? s? máy tính khác, các t?p tin ho?c các ch??ng trình gay c?n tr?, phá hu? ho?c h?n ch? các ch?c n?ng c?a ph?n m?m ho?c ph?n c?ng máy tính, ho?c b?ng cách khác cho phép vi?c s? d?ng ho?c truy c?p trái phép vào m?t máy tính ho?c m?t h? th?ng m?ng máy tính;
 15. T? ??ng hoá vi?c s? d?ng h? th?ng, ch?ng h?n, nh?ng kh?ng gi?i h?n ?, s? d?ng các t?p l?nh ?? t?o ra ho?c ??ng N?i Dung;
 16. Can thi?p vào, c?n tr?, ho?c t?o ra m?t t?i l??ng quá m?c trên Quipper Video;
 17. Nh?n kho?n thanh toán ho?c b?t k? v?t ph?m có giá nào t? ng??i th? ba ?? ??i l?i vi?c b?n thay m?t cho ng??i ?ó th?c hi?n ho?t ??ng th??ng m?i th?ng qua vi?c s? d?ng trái phép ho?c kh?ng th? ???c cho phép c?a Quipper Video; ho?c
 18. S? d?ng Quipper Video theo cách mà kh?ng phù h?p v?i b?t k? và t?t c? các lu?t và quy ??nh hi?n hành.

Chúng T?i b?o l?u quy?n ?i?u tra và th?c hi?n các hành ??ng thích h?p (bao g?m c? th? t?c t? t?ng) ??i v?i b?t k? ng??i nào mà theo s? xem xét riêng c?a Chúng T?i là vi ph?m quy ??nh này, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? vi?c, ch?m d?t tài kho?n c?a ng??i vi ph?m này.

Các B?o ??m C?a B?n

Khi b?n cung c?p s?n các N?i Dung th?ng qua Quipper Video, b?n cam k?t và b?o ??m v?i Chúng T?i r?ng:

 1. Vi?c t?i xu?ng, sao chép và s? d?ng N?i Dung kh?ng vi ph?m quy?n s? h?u c?a b?t k? bên th? ba nào;
 2. B?n là ch? s? h?u quy?n tác gi? ho?c b?n ???c ch? s? h?u quy?n tác gi? cho phép h?p pháp ??i v?i t?t c? các N?i Dung mà b?n ??ng t?i trên Quipper Video ho?c ti?t l? cho ho?c ph? bi?n trên Video;
 3. B?n ph?i (i) có ???c s? cho phép c?n thi?t t? ng??i s? d?ng lao ??ng c?a b?n ?? ??ng t?i ho?c cung c?p s?n N?i Dung, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n v?i b?t k? ph?n m?m, ho?c (ii) có ???c v?n b?n kh??c t? c?n thi?t t? ng??i s? d?ng lao ??ng c?a b?n mà nó bao g?m t?t c? các quy?n trong ho?c liên quan ??n N?i Dung và r?ng b?n s? cung c?p cho Chúng T?i m?t b?n sao v?n b?n ?ó theo yêu c?u;
 4. b?n ph?i tuan th? ??y ?? ph?m vi c?p quy?n c?a bên th? ba liên quan ??n N?i Dung, và ?? hoàn thành ??y ?? t?t c? nh?ng ?i?u c?n thi?t ?? chuy?n t?i ng??i dùng cu?i b?t k? ?i?u kho?n ???c yêu c?u nào; và
 5. N?i Dung là n?i dung kh?ng b? c?m theo Th?a Thu?n này và ho?t ??ng c?a b?n là nh?ng ho?t ??ng kh?ng b? c?m.

N?u b?n mu?n xóa N?i Dung, Chúng T?i s? n? l?c h?p ly ?? lo?i b? nh?ng N?i Dung này kh?i Quipper Video, nh?ng b?n xác nh?n r?ng vùng nh? ??m ho?c các tham kh?o ??n N?i Dung s? kh?ng th? ???c lo?i b? ngay l?p t?c.

Quy?n s? h?u

Quy?n C?a Quipper

B?n xác nh?n và ??ng y r?ng Quipper Video và t?t c? N?i Dung Chúng T?i cung c?p cho b?n th?ng qua Quipper Video ???c b?o h? b?i các quy?n và pháp lu?t v? b?n quy?n, nh?n hi?u, d?u hi?u d?ch v?, sáng ch? ho?c các quy?n s? h?u khác. Tr? khi ???c cho phép r? ràng b?ng v?n b?n b?i Quipper ho?c ch? th? quy?n bên th? ba khác, b?n ??ng y kh?ng s?a ??i, cho thuê, thuê, cho m??n, bán, phan ph?i ho?c t?o ra các tác ph?m phái sinh trên c? s? toàn b? ho?c m?t ph?n D?ch V? ho?c trên c? s? tài li?u khác ???c Chúng T?i t?o ra ho?c ??ng t?i trên Quipper Video B?n kh?ng ???c s? d?ng Quipper Video ?? vi ph?m b?t k? lu?t nào c?a b?t k? l?nh th? nào, bao g?m c? pháp lu?t v? b?n quy?n, pháp lu?t s? h?u trí tu? khác và pháp lu?t v? quy?n riêng t? và quy?n c?ng b? liên quan ??n b?t k? ng??i ho?c ch? th? nào.

Truy C?p Vào Quipper Video

B?n s? kh?ng truy c?p vào Quipper Video d??i b?t k? cách th?c nào mà kh?ng th?ng qua giao di?n ???c cung c?p b?i Quipper ?? s? d?ng cho vi?c truy c?p vào Quipper Video ngo?i tr? ???c cho phép m?t cách c? th? b?ng v?n b?n th?a thu?n riêng.

CH??NG IV ?I?U KHO?N CHUNG

Chính Sách Quy?n Riêng T? Quipper Video

Liên quan ??n vi?c Chúng T?i th?c hi?n b?o v? d? li?u, vui lòng xem Chính Sách Quy?n Riêng T? c?a Chúng T?i t?i www.widemere.com/en/privacy. B?ng cách s? d?ng Quipper Video, b?n xác nh?n và ??ng y r?ng Chúng T?i có th? truy c?p, l?u tr?, và ti?t l? th?ng tin tài kho?n c?a b?n và b?t k? N?i Dung nào có liên quan ??n tài kho?n ?ó n?u Chúng T?i ???c yêu c?u ph?i làm nh? v?y theo quy ??nh pháp lu?t ho?c trên c? s? ni?m tin chính ?áng r?ng vi?c truy c?p, l?u tr? ho?c ti?t l? ?ó là c?n thi?t m?t cách h?p ly nh?m: (a) ?áp ?ng lu?t, quy ??nh, th? t?c pháp ly hi?n hành ho?c yêu c?u hành chính ph?i thi hành, (b) th?c thi các ?i?u Kho?n, bao g?m s? ?i?u tra v? nh?ng vi ph?m ti?m tàng ??i v?i Th?a Thu?n này, (c) phát hi?n, ng?n ch?n ho?c theo cách khác, x? ly các v?n ?? gian l?n, b?o m?t ho?c k? thu?t (bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ? vi?c l?c th? rác), ho?c (d) b?o v? ch?ng l?i các thi?t h?i s?p x?y ra ??i v?i các quy?n, tài s?n ho?c s? an toàn c?a Quipper, Thành Viên c?a Quipper ho?c c?ng ??ng theo yêu c?u ho?c quy ??nh c?a pháp lu?t.

N?u b?n là m?t H?c Viên, b?n c?ng xác nh?n r?ng ?i?m s? c?a b?n và th?ng tin v? vi?c làm bài c?a b?n s? ???c ti?t l? cho Gia S? ?ang cung c?p D?ch V? cho b?n b?ng cách s? d?ng Quipper Video. Chúng T?i có th? x? ly d? li?u ?n danh mà chúng có th? bao g?m d? li?u có liên quan ??n vi?c làm bài c?a b?n và các d? li?u khác v? b?n, và Chúng T?i có th? x? ly d? li?u t?p h?p ???c bao g?m c? vi?c cung c?p nh?ng d? li?u ?ó cho bên th? ba có s? l?i ích h?p pháp, ch?ng h?n nh? c? quan Nhà n??c v? giáo d?c.

B?n hi?u r?ng vi?c x? ly v? k? thu?t và truy?n ??a b?i Quipper Video, bao g?m c? N?i Dung c?a b?n, có th? liên quan ??n (a) vi?c truy?n ??a qua nhi?u m?ng khác nhau; và (b) vi?c thay ??i ?? phù h?p và ?áp ?ng v?i yêu c?u k? thu?t v? k?t n?i m?ng, các thi?t b? ho?c d?ch v?.

B?n c?ng hi?u và ??ng y r?ng qu?n tr? viên tên mi?n c?a b?n có th? truy c?p vào tài kho?n c?a b?n và n?i dung c?a tài kho?n, và có th? ?ình ch? ho?c ch?m d?t quy?n truy c?p vào tài kho?n c?a b?n và kh? n?ng c?a b?n ??i v?i vi?c ch?nh s?a tài kho?n c?a b?n.

S? D?ng Cookies

Cookie là t?p tin d? li?u nh? mà m?t s? trang web ghi vào ? c?ng c?a b?n khi b?n truy c?p. M?t t?p tin cookie có th? ch?a các th?ng tin nh? ID ng??i dùng mà các trang web s? d?ng ?? theo d?i các trang b?n ?? truy c?p, nh?ng th?ng tin cá nhan mà m?t cookie có th? ch?a là th?ng tin mà chính b?n cung c?p. M?t cookie kh?ng th? ??c d? li?u trên ? c?ng c?a b?n ho?c ??c các t?p tin cookie ???c t?o l?p b?i các trang web khác. Khi truy c?p vào các th?ng tin ???c l?u tr? theo m?t ??nh d?ng c? s? d? li?u, m?t phiên b?n c? s? c?a cookie ???c s? d?ng ?? chuy?n m?t cau tr? l?i cho ng??i dùng ?? kh?i t?o ra cau h?i.

Trên trang web Quipper Video kh?ng có cookie ???c s? d?ng ?? l?u tr? th?ng tin c? th? v? ng??i dùng ho?c vi?c l??t web. Các cookie trên trang Quipper Video ch? y?u là ?? ph?c v? cho m?c ?ích ch?c n?ng, t?c là chúng ???c t?o ra b?i m?t Máy Ch? Th?ng Tin Internet và ???c l?u tr? trong b? nh? c?a trình duy?t ???c d? li?u r?ng chúng s? m?t khi phiên trình duy?t ?? ???c ch?m d?t.

H?y B? và Ch?m D?t

B?n hoàn toàn t? ch?u trách nhi?m cho vi?c h?y b? tài kho?n c?a b?n m?t cách phù h?p. Yêu c?u h?y b? tài kho?n ph?i ???c g?i b?ng v?n b?n cho Chúng T?i t?i video.vn@quipper.com. Vi?c h?y b? th?ng qua ?i?n tho?i ho?c g?i ??n b?t k? ??a ch? email khác s? kh?ng ???c coi là h?p l?.

Ngo?i tr? N?i Dung C?ng Khai (mà Chúng T?i ???c cho phép v? th?i h?n và kh?ng th? h?y ngang), t?t c? các n?i dung c?a b?n s? b? xóa kh?i D?ch V? khi hu? b? tài kho?n. Th?ng tin này kh?ng th? ???c ph?c h?i khi tài kho?n c?a b?n b? h?y b?. N?u Chúng T?i h?y b? tài kho?n c?a b?n vì b?t k? ly do nào Chúng T?i s? xóa b? N?i Dung c?a b?n.

Trách Nhi?m C?a Khách Hàng Truy C?p Quipper Video

B?n ch?u trách nhi?m cho vi?c th?c hi?n các bi?n pháp phòng ng?a c?n thi?t ?? b?o v? chính mình và h? th?ng máy tính c?a b?n kh?i vi rút, sau máy tính, m? ??c, và n?i dung ??c h?i ho?c phá ho?i khác. Quipper t? ch?i trách nhi?m trong ph?m vi t?i ?a pháp lu?t cho phép ??i v?i b?t k? thi?t h?i phát sinh t? vi?c s? d?ng b?i Khách Hàng Truy C?p.

Chính Sách V? Xam Ph?m B?n Quy?n

Quipper yêu c?u ng??i khác t?n tr?ng quy?n s? h?u trí tu? c?a Quipper, Quipper t?n tr?ng quy?n s? h?u trí tu? c?a ng??i khác. N?u b?n tin r?ng tài li?u ???c liên k?t ??n b?i Quipper xam ph?m b?n quy?n c?a b?n, b?n ???c khuy?n khích th?ng báo cho Quipper phù h?p v?i Chính Sách Xam Ph?m B?n Quy?n c?a Chúng T?i.

N?u m?t Thành viên xam ph?m ho?c tái xam ph?m b?n quy?n ho?c các quy?n s? h?u trí tu? khác c?a Quipper ho?c nh?ng ng??i khác, Quipper có th?, theo quy?t ??nh c?a chính mình, ch?m d?t ho?c t? ch?i vi?c truy c?p vào và s? d?ng Quipper Video. Trong tr??ng h?p ch?m d?t nh? v?y, Quipper s? kh?ng có ngh?a v? hoàn tr? b?t k? kho?n ti?n nào ?? ???c thanh toán cho Quipper.

?i?u Kho?n Chung

Chúng T?i b?o l?u quy?n ??a các n?i dung mà Chúng T?i xem là phù h?p vào Quipper Video và vào D?ch V? (bao g?m c? n?i dung c?a bên th? ba, cho dù bên th? ba có hay kh?ng có tr? ti?n cho chúng t?i ?? ??a các tài li?u c?a h? vào Quipper Video) ch? trên c? s? quy?t ??nh c?a Chúng T?i. Vi?c th?c hi?n b?t k? qu?ng cáo nào ???c ??a vào Quipper Video ho?c D?ch V? cho phép Quipper cung c?p mi?n phí Quipper Video và D?ch V? cho nh?ng ng??i dùng, và do v?y quy?n th?c hi?n qu?ng cáo nh? th? là c?a Quipper.

Chúng T?i s? d?ng các nhà cung c?p và các ??i tác máy ch? bên th? ba ?? cung c?p ph?n c?ng, ph?n m?m, m?ng l??i l?u tr? và c?ng ngh? liên quan c?n thi?t ?? cung c?p các c?ng c? và d?ch v? c?a Chúng T?i cho b?n.

B?n kh?ng ???c phép s?a ??i, ?i?u ch?nh, thay ??i m?c ?ích ho?c truy c?p trái phép vào các d?ch v? ho?c c?ng c? c?a Chúng T?i ho?c c?ng b? trang web bên th? ba mà gay hi?u nh?m r?ng website ?ó có liên h? v?i Chúng T?i.

B?n hi?u r?ng vi?c truy?n ??a và x? ly v? m?t k? thu?t c?a D?ch V?, bao g?m c? N?i Dung c?a b?n, có th? ???c chuy?n t?i kh?ng ???c m? hóa và liên quan ??n vi?c truy?n ??a b?ng các m?ng khác nhau và / ho?c các s?a ??i ??i v?i N?i Dung là c?n thi?t ?? phù h?p và ?áp ?ng ??i v?i nh?ng yêu c?u v? k? thu?t c?a các thi?t b? ho?c m?ng ?ang k?t n?i.

B?ng cách s? d?ng các c?ng c? và d?ch v? c?a Chúng T?i, b?n ??ng y v?i vi?c Chúng T?i xay d?ng ?ng d?ng c?a b?n trên nhi?u n?n h? th?ng và cho nhi?u h? ?i?u hành ?i?n tho?i, th?m chí cho c? nh?ng n?n h? th?ng và h? ?i?u hành ?i?n tho?i ch?a ???c phát minh, c?ng khai, ho?c th?c hi?n

B?n xác nh?n và ??ng y r?ng Chúng T?i có th? thi?t l?p các th? t?c, quy t?c, h??ng d?n chung và h?n ch? có liên quan ??n vi?c s? d?ng N?n H? Th?ng c?a Chúng T?i và t?t c? các c?ng c? và d?ch v? khác mà Chúng T?i cung c?p. Chúng T?i s? ch?m d?t vi?c s? d?ng th?ng tin cá nhan và th?ng tin riêng t? c?a b?n và lo?i b? m?t cách k?p th?i nh?ng th?ng tin này kh?i d? li?u c?a Chúng T?i theo yêu c?u c?a b?n, tr? tr??ng h?p b?t k? pháp lu?t, tòa án ho?c c? quan ho?c ??i di?n có th?m quy?n nào yêu c?u vi?c gi? các th?ng tin ?ó cho b?t k? m?c ?ích nào khác. B?n xác nh?n r?ng Chúng T?i b?o l?u quy?n ??ng xu?t ng??i dùng mà kh?ng kích ho?t trong m?t kho?ng th?i gian kéo dài. Bên c?nh ?ó, b?n xác nh?n r?ng Chúng T?i có quy?n thay ??i vi?c th?c hi?n và gi?i h?n chung này t?i b?t k? th?i ?i?m nào, theo quy?t ??nh c?a Chúng T?i, mà có ho?c kh?ng có th?ng báo.

Nh?ng H?n Ch? Liên Quan

Nh?ng ?i?u kho?n này b? v? hi?u khi b? c?m theo lu?t, và ng??i dùng kh?ng th? s? d?ng các c?ng c? ho?c d?ch v? c?a Chúng T?i t?i các vùng tài phán ?ó.

H?n Ch? Và Gi?i H?n ??i V?i Ng??i Dùng

B?n ??ng y r?ng Chúng T?i kh?ng có m?i quan h? ??c bi?t v?i ng??i dùng và kh?ng có ngh?a v? ???c ?y thác nào mà Chúng T?i ph?i ch?u trách nhi?m. Chúng T?i kh?ng có ngh?a v? th?c hi?n b?t k? hành ??ng nào liên quan ??n nh?ng th? mà ng??i dùng có quy?n truy c?p vào các trang web ho?c d?ch v?, nh?ng n?i dung mà ng??i dùng có quy?n truy c?p vào th?ng qua d?ch v? c?a Chúng T?i, nh?ng n?i dung ng??i dùng khác có th? t?o ra, cách th?c mà n?i dung ???c s? d?ng ho?c gi?i thích, ho?c hành ??ng mà b?t k? bên nào th?c hi?n có liên quan ??n b?t k? n?i dung nào ???c cung c?p s?n th?ng qua các d?ch v? c?a Chúng T?i. B?n ph?i ch?u nh?ng r?i ro và trách nhi?m cho t?t c? các n?i dung do b?n cung c?p.

B?n kh?ng th? bán l?i ho?c c?p phép th? c?p Tài Kho?n c?a b?n, ho?c cung c?p quy?n truy c?p vào tài kho?n ?ó bao g?m c? vi?c b?ng cách ti?t l? m?t kh?u cho ng??i th? ba.

CHúNG T?I KH?NG ??M B?O V? S? B?O M?T HO?C QUY?N RIêNG T? C?A B?T K? TH?NG TIN LIêN L?C Và TH?NG TIN NàO ???C TRUY?N ??A TRêN HO?C TH?NG QUA TRANG WEB, D?CH V? HO?C B?T C? TRANG WEB LIêN K?T V?I TRANG WEB. Chúng T?i kh?ng ch?u trách nhi?m v? quy?n riêng t? c?a b?t k? ??a ch? email, th?ng tin ??ng ky ho?c nh?n d?ng, d? li?u l?u tr?, th?ng tin liên l?c, bí m?t th??ng m?i, ho?c b?t k? n?i dung nào khác ???c truy?n ??a qua các d?ch v? c?a Chúng T?i.

B?n có th? ???c cung c?p kh? n?ng l?a ch?n m?t m?t kh?u và ID ng??i dùng. Trong tr??ng h?p ?ó, b?n ph?i cung c?p cho Chúng T?i th?ng tin ??ng ky chính xác, ??y ?? và ?? ???c c?p nh?t ho?c tài kho?n c?a b?n s? b? ch?m d?t. B?n kh?ng th? ch?n ho?c s? d?ng m?t ID ng??i dùng là tên c?a ng??i khác ho?c s? d?ng b?t k? tên nào mà b?n kh?ng ???c pháp lu?t cho phép ?? s? d?ng ho?c xam ph?m các quy?n h?p pháp c?a ng??i ho?c ch? th? khác. B?n có th? ch? có m?t ID ng??i dùng. B?n ch?u trách nhi?m cho s? an toàn c?a m?t kh?u và ID ng??i dùng c?a b?n.

B?i Th??ng Thi?t H?i

B?n s? b?i th??ng thi?t h?i và ??m b?o v? h?i cho Chúng T?i, t? ch?c m?, các c?ng ty con, các bên liên k?t, nhan s? qu?n ly và ng??i lao ??ng c?a Chúng T?i ??i v?i t?t c? chi phí, l? phí, b?i th??ng thi?t h?i và chi phí lu?t s? h?p ly, mà các chi phí ?ó phát sinh t? b?t k? khi?u n?i ho?c yêu c?u c?a b?t k? bên th? ba nào do ho?c phát sinh t? vi?c b?n s? d?ng các c?ng c? và d?ch v? c?a Chúng T?i và ho?c b?t k? hành ??ng nào b?n th?c hi?n liên quan ??n vi?c b?n s? d?ng Quipper Video và các c?ng c? và d?ch v? liên quan c?a Chúng T?i.

B?n ??ng y ??m b?o v? h?i cho Chúng T?i và b?i th??ng thi?t h?i cho Chúng T?i ??i v?i b?t k? t?n th?t nào có b?n ch?t liên quan ??n vi?c b?n s? d?ng d?ch v? c?a Chúng T?i, và do ?ó, b?n ??ng y ??m b?o v? h?i cho Chúng T?i và b?i th??ng thi?t h?i cho Chúng T?i và t?t c? các c?ng ty con, ng??i lao ??ng, và b?t k? ??i di?n nào hành ??ng nhan danh các ch? th? ?ó ??i v?i b?t k? và t?t c? các ngh?a v? pháp ly, khi?u n?i, t?n th??ng, l? phí, chi phí, yêu c?u, ho?c th??ng tích cá nhan, bao g?m thi?t h?i v? tính m?ng, mà có th? là do ho?c liên quan theo b?t k? cách nào, nh?ng kh?ng gi?i h?n ? b?i th??ng thi?t h?i ngoài h?p ??ng, xam ph?m b?n quy?n, gian l?n, ho?c xam ph?m quy?n s? h?u trí tu?, quy?n riêng t?, quy?n c?ng b?, và b?t k? nguyên nhan nào c?a các hành ??ng dan s?, hành chính ho?c hình s? nào khác c?a b?t k? vùng tài phán nào th?ng qua vi?c b?n s? d?ng các c?ng c? và d?ch v? mà Chúng T?i cung c?p cho b?n.

Kh?ng B?o ??m

??i v?i N?i Dung Ng??i Dùng, Chúng T?i kh?ng có s? b?o ??m d??i b?t k? hình th?c nào và kh?ng có b?t k? cam k?t ho?c b?o ??m nào liên quan ??n tính kh? d?ng, s? phù h?p, ?? tin c?y, kh? n?ng bán ???c, kh?ng xam ph?m quy?n, hi?u qu?, tính h?u d?ng ho?c thích h?p cho b?t k? m?c ?ích chung ho?c c? th? nào c?a trang web, ho?c các c?ng c?, n?n h? th?ng, s?n ph?m ho?c d?ch v? mà ???c cung c?p ho?c bán theo Th?a Thu?n này ho?c liên quan ??n các ??c ?i?m c?a các d?ch v? ???c cung c?p b?i ho?c th?ng qua trang web, ho?c liên quan ??n tính k?p th?i, tính chính xác và h?u ích c?a th?ng tin thu ???c t? ho?c th?ng qua trang web. Trang web, d?ch v?, các c?ng c? và t?t c? n?i dung ???c ch?a ??ng, ???c phan ph?i, ???c bán ho?c ???c c?ng b? th?ng qua trang web ???c cung c?p cho b?n theo "Nguyên tr?ng, nguyên ch? ", mà kh?ng có b?o ??m d??i b?t k? hình th?c nào dù r? ràng ho?c ng? y. Chúng T?i kh?ng cam k?t r?ng b?t k? ho?c t?t c? các d?ch v? và các c?ng c? c?a Chúng T?i là lu?n có s?n 100% th?i gian.

??i v?i N?i Dung Quipper Video, Chúng T?i kh?ng có b?o ??m nào ngoài nh?ng ??m b?o ???c d? li?u theo lu?t pháp và kh?ng th? b? lo?i tr? trong h?p ??ng v?i ng??i tiêu dùng.

H?n Ch? Trách Nhi?m Pháp Ly

C?ng ty m? c?a Chúng T?i và các nhan s? qu?n ly, ng??i lao ??ng, ??i di?n và các bên nh?n chuy?n giao c?a h? s? kh?ng ch?u trách nhi?m cho b?t k? thi?t h?i ho?c th??ng tích nào gay ra b?i vi?c s? d?ng các trang web này, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? vi?c kh?ng th?c hi?n, l?i, thi?u sót, gián ?o?n, sai sót, ch?m tr? trong ho?t ??ng ho?c truy?n ??a, vi rút máy tính, ho?c kh?ng th? k?t n?i tr?c tuy?n.

Chúng T?i kh?ng ??m b?o r?ng d?ch v? c?a Chúng T?i s? ?áp ?ng yêu c?u c? th? c?a b?n, s? kh?ng b? gián ?o?n, k?p th?i, an toàn ho?c kh?ng có l?i, ho?c là k?t qu? thu ???c t? vi?c s? d?ng các c?ng c? và d?ch v? c?a Chúng T?i s? chính xác và ?áng tin c?y. Ch?t l??ng c?a b?t k? c?ng c? hay d?ch v? mà Chúng T?i cung c?p có th? kh?ng ?áp ?ng s? mong ??i c?a b?n. N?u có b?t k? l?i nào hi?n di?n trong b?t k? khía c?nh c?a c?ng c? và d?ch v? c?a Chúng T?i, Chúng T?i có th? kh?ng s?a ch?a chúng m?t cách k?p th?i ho?c t?t c?.

Chúng T?i kh?ng cam k?t r?ng b?t k? nhà ?i?u hành kho ?ng d?ng nào c?ng s? phê duy?t vi?c ?ng d?ng ??i v?i Thi?t B? c?a b?n. Trong tr??ng h?p h? kh?ng ch?p nh?n Thi?t B? c?a b?n, Chúng T?i kh?ng th? hoàn l?i ti?n cho b?n.

Chúng t?i b?o l?u quy?n thay ??i, s?a ??i, ch?m d?t ho?c theo cách khác ng?ng ho?c thay ??i v?nh vi?n ho?c t?m th?i b?t k? c?ng c? hay d?ch v? nào mà Chúng T?i cung c?p mà kh?ng có th?ng báo tr??c cho b?n.

Th?ng Tin Bí M?t

B?n ??ng y duy trì vi?c kh?ng ti?t l? b?t k? Th?ng Tin Bí M?t nào thu?c quy?n s? h?u c?a Chúng T?i mà kh?ng có s? cho phép tr??c b?ng v?n b?n c?a Chúng T?i. Th?ng Tin Bí m?t này bao g?m th?ng tin liên quan ??n ph?n m?m, ch??ng trình, các t?p l?nh và chi ti?t k? thu?t ??i v?i m?i s?n ph?m ?ó, các ch? d?n, tài li?u, phát minh và phát tri?n c?a Chúng T?i mà b?n t?o ra d?a trên tài s?n s? h?u trí tu?, t? l? nh?p chu?t, s? li?u th?ng kê c?a Chúng T?i có liên quan ??n trang web ho?c d?ch v? c?a Chúng T?i, và th?ng tin khác mà Chúng T?i ?ánh d?u là “M?t”. Th?ng Tin Bí M?t kh?ng bao g?m th?ng tin ?? ???c c?ng chúng bi?t ??n th?ng qua ph??ng th?c kh?ng vi ph?m b?i b?n ho?c ?? ???c phát tri?n m?t cách ??c l?p mà kh?ng truy c?p vào Th?ng Tin Bí M?t c?a Chúng T?i nh? ???c ch?ng minh b?ng v?n b?n ghi nh?n l?ch s? phát tri?n c?a th?ng tin ?ó, ho?c ???c ti?p nh?n m?t cách h?p pháp khác b?i m?t bên th? ba, ho?c ???c c?ng b? theo quy ??nh c?a pháp lu?t ho?c c? quan Nhà n??c ho?c l?nh c?a Tòa án có th?m quy?n xét x?.

Ti?t L? D? Li?u Ng??i Dùng

Chúng T?i s? s? d?ng và chia s? th?ng tin cá nhan c?a b?n theo quy ??nh c?a Chính Sách Quy?n Riêng T? c?a chúng t?i ???c c?ng b? t?i www.widemere.com/en/privacy. B?n ??ng y r?ng Chúng T?i có th? chia s? th?ng tin cá nhan c?a b?n trong ph?m vi C?ng Ty/ T?p ?oàn Chúng T?i ho?c v?i các c?ng ty con, các c?ng ty liên k?t c?a Chúng T?i. ??i v?i t?t c? các th?ng tin khác mà b?n cung c?p cho chúng t?i, bao g?m ??i t??ng khách hàng c?a trang web, b?n ??ng y r?ng Chúng T?i có th? chuy?n giao th?ng tin này theo quy ??nh t?i ?o?n này cho các ch? th? t?i các qu?c gia mà có quy ??nh pháp lu?t v? quy?n riêng t? ít h?n ch? h?n so v?i lu?t pháp c?a n??c Anh và x? Wales.

Chúng T?i có th? chia s? th?ng tin t?p h?p ???c mà kh?ng th? nh?n d?ng cá nhan cho các nhà qu?ng cáo, nhà xu?t b?n, các ??i tác và b?t k? bên th? ba nào khác c?a Chúng T?i.

Tính Riêng Bi?t và H?n Ch? Chuy?n Nh??ng

N?u b?t k? quy ??nh c?a nh?ng ?i?u kho?n này b? tuyên b? là kh?ng th? th?c thi ho?c v? hi?u, thì (nh?ng) quy ??nh còn l?i s? v?n có hi?u l?c và kh? n?ng th?c thi. B?n kh?ng ???c chuy?n giao Th?a Thu?n này, nh?ng Chúng T?i hoàn toàn có th? và kh?ng b? gi?i h?n theo b?t k? cách th?c nào chuy?n giao và chuy?n nh??ng Th?a Thu?n này.

Kh?ng Ph?i Là ??i Ly

Kh?ng có m?i quan h? ??i ly, ??i tác, lao ??ng ho?c liên doanh ???c t?o ra b?i nh?ng ?i?u kho?n này. M?i bên là nhà th?u ??c l?p ??i v?i bên còn l?i. B?n kh?ng có kh? n?ng ??i di?n ho?c ràng bu?c Chúng T?i theo b?t k? cách nào.

Quy ??nh V? S? H?u Trí Tu?

T?t c? N?i Dung ???c cung c?p trong ph?m vi ho?c th?ng qua trang web này ???c b?o h? b?i pháp lu?t v? b?n quy?n, pháp lu?t sáng ch?, quy ??nh và pháp lu?t nh?n hi?u khác nhau c?a n??c Anh, các qu?c gia khác và qu?c t?, và các hi?p ??nh song ph??ng và các ?i?u ??c qu?c t? và pháp lu?t khác nhau v? s? h?u trí tu?. Kh?ng tài s?n trí tu? ? b?t k? d?ng nào ???c ch?a trong ho?c th?ng qua Trang web này có th? ???c sao chép, xu?t b?n, ho?c phát sóng b?ng b?t k? cách th?c nào mà kh?ng có s? cho phép b?ng v?n b?n c?a ch? s? h?u n?i dung. Kh?ng ???c "?óng khung" ho?c "nhan b?n" n?i dung c?a Trang web này.

Quipper, Quipper.com, bi?u t??ng Quipper.com, và t?t c? các nh?n hi?u, d?u hi?u d?ch v?, ?? h?a và bi?u t??ng khác ???c s? d?ng liên quan t?i Quipper, ho?c Quipper Video là nh?ng nh?n hi?u, ho?c nh?n hi?u ?? ???c ??ng ky c?a Quipper ho?c bên c?p phép c?a Quipper. Các nh?n hi?u, d?u hi?u d?ch v?, ?? h?a và bi?u t??ng khác ???c s? d?ng liên quan ??n Quipper Video có th? là các nh?n hi?u c?a các bên th? ba khác. Vi?c s? d?ng Quipper Video c?a b?n kh?ng ph?i là s? cho phép ho?c c?p quy?n cho b?n ?? nhan b?n ho?c s? d?ng theo cách khác b?t k? nh?n hi?u nào c?a Quipper ho?c c?a bên th? ba.

B?n ??ng y r?ng b?n ?? ???c th?ng báo theo cách thích h?p v? b?t k? nh?n hi?u, ch? d?n th??ng m?i, d?u hi?u d?ch v?, b?n quy?n, sáng ch? ho?c b?t k? quy?n s? h?u trí tu? ho?c quy?n tài s?n khác ? b?t k? hình th?c nào và hành vi xam ph?m c?a b?n ??i v?i b?t k? quy?n tài s?n này có th? ???c cho là hành vi có tính c? y.

T?t c? các tên s?n ph?m, d?u hi?u, bi?u tr?ng, bi?u t??ng, và tên c?ng ty ???c th? hi?n trên Quipper Video là tài s?n c?a ch? s? h?u t??ng ?ng c?a chúng và là ??i t??ng b?o h? c?a pháp lu?t và các quy ??nh khác nhau.

Ch?m D?t D?ch V?

Chúng T?i có quy?n ch?m d?t, ng?ng ho?c s?a ??i D?ch V? ho?c b?t k? ph?n nào c?a nó t?i b?t k? th?i ?i?m nào kh?ng c?n th?ng báo vì b?t k? ly do gì mà Chúng T?i cho là phù h?p.

T? ??ng Xem Ho?c S? D?ng Trang Web

B?n kh?ng th? s? d?ng b?t k? t?p l?nh t? ??ng hóa ho?c “robot" ?? truy c?p, sao chép, ho?c ki?m soát b?t k? n?i dung nào ???c cung c?p trên trang web này. B?n kh?ng ???c tham gia vào vi?c t? ch?i các cu?c t?n c?ng d?ch v? trên các máy ch? mà c?ng b? Trang Web này. Chúng T?i b?o l?u quy?n gi?i h?n ho?c ch?m d?t quy?n truy c?p c?a b?n vào Quipper Video n?u b?n s? d?ng Quipper Video quá m?c ??n n?i gay c?n tr? nghiêm tr?ng Ng??i Dùng khác.

Liên K?t ??n Các Trang Web C?a Bên Th? Ba

Chúng T?i có th? cung c?p các liên k?t ??n các trang web bên th? ba; tuy nhiên, Chúng T?i kh?ng ch?u trách nhi?m v? n?i dung c?a các trang web ?ó ho?c các ?i?u kho?n s? d?ng ho?c chính sách quy?n riêng t? c?a trang web ?ó. Vui lòng xem xét k? các ?i?u kho?n d?ch v? và chính sách quy?n riêng t? c?a nh?ng trang web ?ó tr??c khi s? d?ng. B?n ch?u m?i r?i ro ??i v?i vi?c b?n s? d?ng b?t k? trang web nào c?a bên th? ba ?ó.

Nh?ng V?n ?? N?i Dung

Chúng T?i kh?ng ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t k? N?i Dung do thành viên trang web c?a Chúng T?i ho?c nhà cung c?p d?ch v? qu?ng cáo c?a Chúng T?i cung c?p cho b?n. Chúng T?i kh?ng ki?m tra N?i Dung mà các Thành Viên trang web c?a Chúng T?i ho?c bên ho?c các ch? th? th? ba cung c?p và b?n ??ng y r?ng Chúng T?i kh?ng có b?t k? ngh?a v? nào ph?i làm nh? v?y ??i v?i N?i Dung ???c c?ng b? trên trang web c?a Chúng T?i, nh?ng Chúng T?i b?o l?u quy?n rà soát N?i Dung mà Chúng T?i cho là c?n thi?t h?p ly ph?i làm nh? v?y ?? h?n ch? ho?c tránh b?t k? lo?i trách nhi?m pháp ly nào. Chúng T?i kh?ng ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t k? N?i Dung nào mà có th? là khiêu dam, khi?m nh?, gay nh?m l?n, gian l?n, phan bi?t ch?ng t?c, c? ch?p, ??c h?i ho?c có kh? n?ng b? t? ch?i theo cách khác t?i n?i mà n?i dung ?ó ???c hi?n th? do các hành ??ng c?a m?t ho?c nhi?u ng??i dùng c?a Chúng T?i ho?c b?t k? bên ho?c ch? th? th? ba nào. Chúng T?i kh?ng ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t k? n?i dung nào ???c cung c?p trên trang web c?a Chúng T?i b?i các Thành Viên ho?c các bên th? ba mà các N?i Dung này có th? xam ph?m quy?n s? h?u trí tu?, quy?n riêng t? ho?c quy?n c?ng b?, ho?c b?t k? quy?n nào theo b?t k? cách th?c nào t?i b?t k? qu?c gia nào. B?n ??ng y ??m b?o v? h?i cho Chúng T?i ??i v?i b?t k? khi?u n?i nào phát sinh t? vi?c ti?t l? c?a b?n, ho?c vi?c ti?t l? c?a các thành viên trong gia ?ình, ng??i than, ho?c máy tính c?a b?n, ??i v?i n?i dung có th? b? ph?n ??i, và ??ng y kh??c t? b?t k? trách nhi?m pháp ly mà Chúng T?i có th? ph?i gánh ch?u liên quan ??n N?i Dung ???c cung c?p cho Chúng T?i th?ng qua nh?ng thành viên ho?c các bên th? ba mà N?i Dung này xam ph?m quy?n s? h?u trí tu? ho?c vi ph?m lu?t dan s? khác.

B?n hi?u và ??ng y r?ng vi?c s? d?ng Internet có ngh?a là b?n s? ch?u r?i ro khi nh?n ho?c xem n?i dung và t?p tin gay h?i t?n c?ng. Chúng T?i kh?ng cam k?t r?ng Chúng T?i s? xem xét và biên t?p t?t c? các N?i Dung nh?m ??m b?o an toàn, ch?t l??ng, ?? chính xác, ho?c tính ?úng ??n mà b?n g?p ph?i th?ng qua Trang Web c?a Chúng T?i.

Th?m Quy?n Xét X? / Tr?ng Tài

Th?a Thu?n này s? ???c ?i?u ch?nh b?i và gi?i thích theo pháp lu?t qu?c gia c?a n??c Anh và x? Wales, b?t k? pháp lu?t n?i dung ???c bi?t ??n là s? l?a ch?n lu?t áp d?ng ho?c xung ??t pháp lu?t. Theo các quy ??nh c?a M?c này, t?t c? các tranh ch?p, mau thu?n ho?c khi?u n?i phát sinh t? ho?c liên quan ??n Th?a Thu?n này s? ???c gi?i quy?t th?ng qua th? t?c tr?ng tài ràng bu?c và b?t bu?c ???c ti?n hành xét x? t?i n??c Anh và x? Wales. N?u các bên kh?ng ch?n ???c tr?ng tài viên trong th?i h?n ba m??i (30) ngày ti?p theo sau ngày m?t trong hai bên th?ng báo v? yêu c?u th?c hi?n th? t?c tr?ng tài, thì Ch? t?ch có th?m quy?n vào th?i ?i?m ?ó c?a Hi?p H?i Lu?t Gia (Law Society) c?a n??c Anh và x? Wales s? ch? ??nh m?t tr?ng tài viên theo [quy t?c ch?n tr?ng tài phù h?p]. Phán quy?t c?a tr?ng tài s? l?p thành b?ng v?n b?n và s? trình bày các c? s? th?c t? và k?t lu?n c?a pháp lu?t. Phán quy?t c?a tr?ng tài viên s? là cu?i cùng và ràng bu?c các bên và có th? ???c thi hành ? b?t k? toà án có th?m quy?n. Chi phí t? t?ng tr?ng tài s? ???c chia ??u cho các bên và m?i bên s? ph?i ch?u các chi phí riêng và phí lu?t s? c?a mình, nh?ng bên th?ng ki?n s? ???c bên kia b?i hoàn t?t c? các phí lu?t s?, phí làm ch?ng, và các phí tr?ng tài. T?t c? các gi?y t?, tài li?u ho?c b?ng ch?ng, cho dù b?ng v?n b?n ho?c b?ng l?i nói, ???c n?p ho?c ???c trình bày trong th? t?c tr?ng tài s? ???c các bên và tr?ng tài viên xem nh? th?ng tin bí m?t c?a c? hai bên. Tr?ng tài viên ???c l?a ch?n theo các quy ??nh này s? kh?ng có quy?n thay ??i, s?a ??i ho?c cách khác làm ?nh h??ng ??n các ?i?u kho?n c?a nh?ng quy ??nh v? tr?ng tài ho?c các quy ??nh c?a Th?a Thu?n này. B?t k? quy ??nh trên ?ay, kh?ng có n?i dung nào trong M?c này có th? ng?n ch?n m?t trong hai bên n?p yêu c?u và nh?n t? tòa án l?nh ng?n ch?n t?m th?i và / ho?c áp d?ng các bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i khác.

S? D?ng ? N??c Ngoài

Chúng T?i kh?ng cam k?t r?ng vi?c s? d?ng c?a trang web này, ho?c n?i dung ???c cung c?p theo Th?a Thu?n này s? kh?ng vi ph?m pháp lu?t c?a vùng l?nh th? ??a ph??ng c?a b?n. B?n ch?u trách nhi?m tr??c pháp lu?t c?a l?nh th? n??c b?n, ??c bi?t n?u b?n ?ang truy c?p trang web này t? bên ngoài n??c Anh và x? Wales.

L?i

Trang web này có th? ch?a các l?i in, và Chúng T?i kh??c t? b?t k? trách nhi?m nào ??i v?i các l?i nh? v?y và b?n ??ng y ??m b?o v? h?i cho Chúng T?i ??i v?i b?t k? trách nhi?m pháp ly nào ??i v?i các l?i nh? v?y.

S?a ??i Các ?i?u Kho?n

Chúng t?i có th? s?a ??i ho?c thay ??i b?t k? ph?n nào c?a ?i?u Kho?n tùy t?ng th?i ?i?m. Vì v?y, b?n ph?i th??ng xuyên xem các ?i?u Kho?n ?? ki?m tra các thay ??i ?ó. Các phiên b?n s?a ??i c?a ?i?u Kho?n ("?i?u Kho?n ?? ???c S?a ??i") s? ???c ??ng t?i http://www.widemere.com. N?u b?n kh?ng ??ng y v?i các ?i?u Kho?n ???c S?a ??i b?n ph?i ng?ng vi?c s? d?ng Quipper Video. Vi?c ti?p t?c s? d?ng Quipper Video sau ngày các ?i?u Kho?n ???c S?a ??i ???c ??ng t?i s? c?u thành s? ch?p nh?n c?a b?n ??i v?i các ?i?u Kho?n ???c S?a ??i.

Th?ng Báo

Th?ng Báo cho b?n có th? ???c phát hành th?ng qua th? ?i?n t? ho?c th? th?ng th??ng, tùy theo s? l?a ch?n c?a Chúng T?i.

B?t Kh? Kháng

Kh?ng bên nào ph?i ch?u trách nhi?m cho b?t k? s? ch?m tr? ho?c kh?ng th?c hi?n nào do s? ki?n B?t Kh? Kháng, mà có th? hi?u là thiên tai, ??ng ??t, tranh ch?p lao ??ng, nh?ng thay ??i trong lu?t pháp, quy ??nh ho?c chính sách c?a chính ph?, b?o ??ng, chi?n tranh, h?a ho?n, l? l?t, n?i lo?n, phá ho?i, c?m v?n, d?ch b?nh, ho?t ??ng ho?c l?i c?a các h?ng ho?c các nhà cung c?p, nh?ng khó kh?n giao th?ng, kh?ng có s?n ho?c gián ?o?n ho?c ch?m tr? v? liên l?c vi?n th?ng ho?c d?ch v? c?a bên th? ba (bao g?m truy?n DNS), l?i c?a ph?n m?m ho?c ph?n c?ng c?a bên th? ba ho?c kh?ng có kh? n?ng ?? có ???c nguyên li?u, v?t t?, ho?c n?ng l??ng ?? s? d?ng ho?c thi?t b? c?n thi?t. Chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m v? th?i gian ng?ng làm vi?c máy ch? trong m?i tr??ng h?p.