男人插入女人视频-美女被插视频影片

Chính Sách Quy?n Riêng T?

Quipper Limited (“Quipper”, “chúng t?i”) chia s? các m?i quan tam c?a khách hàng truy c?p (“Khách Hàng Truy C?p”, “b?n”) trên trang web m?ng Internet toàn c?u c?a chúng t?i (”Trang Web”) mà liên k?t tr?c ti?p ??n chính sách quy?n riêng t? này v? vi?c b?o v? th?ng tin cá nhan trên m?ng. Chính sách quy?n riêng t? này (“Chính Sách") th? hi?n cách th?c th?c hi?n c?a chúng t?i liên quan ??n quy?n riêng t? ??i v?i th?ng tin cá nhan (th?ng tin nh?n di?n m?t cá nhan ?ang t?n t?i) mà chúng t?i thu th?p th?ng qua Trang Web.

Chúng t?i là m?t c?ng ty ???c thành l?p t?i Anh, s? ??ng ky 07472875, và tr? s? kinh doanh chính c?a chúng t?i ???c ??t t?i 50 Broadway, London SW1H 0RG. Chúng t?i tuan th? nghiêm ng?t các nguyên t?c c?a ??o Lu?t B?o V? D? Li?u 1998 (Data Protection Act 1998). Th?ng báo này th? hi?n cách th?c chúng t?i thu th?p d? li?u cá nhan và cách th?c chúng t?i s? d?ng các th?ng tin ?ó.

B?ng vi?c s? d?ng Trang Web, b?n xác nh?n r?ng b?n ?? ??c và hi?u, và ??ng y b? ràng bu?c b?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c?a Chính Sách này và các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n khác liên quan ??n Trang Web. N?u b?n kh?ng ??ng y v?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n nh? th?, vui lòng kh?ng s? d?ng Trang Web.

 1. Th?ng Tin Cá Nhan.Th?ng th??ng, b?n kh?ng ph?i ??ng ky ho?c cung c?p Th?ng Tin Cá Nhan ?? truy c?p Trang Web c?a chúng t?i, mà m?t s? ch?c n?ng (ch?ng h?n nh? ch??ng trình thành viên, mà th?ng qua ?ó ng??i có t? cách thành viên có th? t?o ra các ?ng d?ng m?i b?ng cách s? d?ng các c?ng c? và d?ch v?, các ??ng t?i, các y t??ng, d? li?u, v?n b?n, ph?n m?m, am nh?c, am thanh, hình ?nh, ?? h?a, video, các th?ng ?i?p ho?c các tài li?u khác c?a chúng t?i) có th? yêu c?u vi?c ??ng ky. Chúng t?i thu th?p Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n ch? khi b?n t? nguy?n cung c?p cho chúng t?i - ví d?, khi liên h? v?i chúng t?i qua Trang Web, tr? l?i các bài kh?o sát và th?m dò, t?i v? các bài thi, b?c th?m trúng th??ng, rút th?m may m?n và các hình th?c khuy?n m?i t??ng t?, ??ng nh?p ?? có th?ng tin v? các c?p nh?t email và các th?ng báo liên quan ??n s?n ph?m và khuy?n m?i ??c bi?t c?a chúng t?i. C? th?, n?u b?n mu?n chúng t?i ??ng ky App Store cho b?n, chúng t?i s? ph?i thu th?p th?ng tin cá nhan t? b?n, nh?ng th?ng tin ???c thu th?p cho m?c ?ích này s? kh?ng ???c s? d?ng cho b?t c? m?c ?ích gì khác. Th?ng Tin Cá Nhan có th? bao g?m th?ng tin liên l?c c?a b?n (ch?ng h?n nh? tên, ??a ch? g?i th?, s? ?i?n tho?i và/ ho?c ??a ch? email c?a b?n).

 2. S? D?ng Và Ti?t L? Th?ng Tin Mà Quipper Thu Th?p Th?ng Qua Trang Web.?Th?ng Tin Cá Nhan. Chúng t?i có th? s? d?ng Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n trong b?t k? cách nào sau ?ay.
  1. Th?ng Tin Liên L?c. Chúng t?i khuy?n khích Khách Hàng Truy C?p liên h? v?i chúng t?i b?ng các cau h?i và nh?n xét. Th?ng Tin Cá Nhan s? ???c s? d?ng ?? tr? l?i các cau h?i và nh?n xét c?a b?n.
  2. M?c ?ích Kinh Doanh. Chúng t?i c?ng có th? s? d?ng Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n cho các m?c ?ích kinh doanh n?i b?, ch?ng h?n nh? phan tích và qu?n ly các ho?t ??ng kinh doanh c?a chúng t?i. Các Th?ng Tin Cá Nhan b?n cung c?p th?ng qua Trang Web có th? ???c k?t h?p v?i th?ng tin v? ??i t??ng khách hàng và các th?ng tin khác mà là các th?ng tin c?ng khai có s?n, ho?c các th?ng tin khác v? b?n mà Quipper có th? thu th?p theo cách th?c khác tr?c tuy?n ho?c ngoài ??i th?c.
  3. Ch??ng trình b?c th?m trúng th??ng, các cu?c thi, rút th?m may m?n và hình th?c khuy?n m?i khác. Chúng t?i có th? tri?n khai ch??ng trình b?c th?m trúng th??ng, các cu?c thi, rút th?m trúng th??ng và hình th?c khuy?n m?i t??ng t? th?ng qua các d?ch v? c?a chúng t?i mà ph?i ??ng ky tr?c tuy?n ?? tham gia (trong ?ó có th? bao g?m tên, email, tài kho?n ng??i dùng và m?t kh?u). Chúng t?i th??ng yêu c?u b?n cung c?p m?t s? Th?ng Tin Cá Nhan c? b?n khi b?n tham gia và, n?u có, th?ng ch??ng trình b?c th?m trúng th??ng, các cu?c thi, rút th?m trúng th??ng ho?c hình th?c khuy?n m?i t??ng t?. Chúng t?i có th? chia s? Th?ng Tin Cá Nhan này v?i các nhà tài tr? bên th? ba c?a ch??ng trình b?c th?m trúng th??ng, các cu?c thi, rút th?m trúng th??ng và ch??ng trình khuy?n m?i ?ó (cho dù nó ???c t? ch?c b?i chúng t?i), ho?c các chia s? khác theo các quy t?c áp d?ng cho ch??ng trình b?c th?m trúng th??ng, các cu?c thi, rút th?m trúng th??ng, khuy?n m?i ?ó. B?n nên xem xét c?n th?n các quy t?c c?a t?ng ch??ng trình b?c th?m trúng th??ng, cu?c thi, rút th?m trúng th??ng và khuy?n m?i mà b?n tham gia th?ng qua các s?n ph?m c?a chúng t?i, vì chúng có th? ch?a thêm th?ng tin quan tr?ng v? vi?c s? d?ng c?a Quipper ho?c nhà tài tr? ??i v?i Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n. Trong ph?m vi các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c?a nh?ng quy t?c ?ó liên quan ??n vi?c x? ly Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n mau thu?n v?i Chính Sách này, các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c?a quy t?c ?ó s? ???c áp d?ng.
  4. Khuy?n M?i ??c Bi?t và Th?ng Tin S?n Ph?m. Ngoài ra, Quipper có th? s? d?ng Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n ?? cung c?p cho b?n nh?ng c?p nh?t email và th?ng báo liên quan ??n các d?ch v? và khuy?n m?i ??c bi?t c?a chúng t?i. B?n có th? l?a ch?n t? ch?i nh?n các th?ng ?i?p này t? chúng t?i vào b?t c? lúc nào (xem ph?n "Liên H?" d??i ?ay).
  5. Th?ng Tin Quan Tr?ng. Tu? t?ng th?i ?i?m, chúng t?i có th? s? d?ng Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n ?? g?i email cho b?n các th?ng tin quan tr?ng liên quan ??n Trang Web, ho?c nh?ng thay ??i ??i v?i các ?i?u kho?n, ?i?u ki?n, và các chính sách c?a chúng t?i ("Email Quan tr?ng"). B?i vì th?ng tin này có th? là r?t quan tr?ng ??n vi?c s? d?ng Trang web c?a b?n, b?n kh?ng th? ch?n kh?ng nh?n nh?ng email này.
  6. Bên Cung C?p D?ch V? Th? Ba. Chúng t?i làm vi?c v?i các bên th? ba mà h? là các bên cung c?p d?ch v?, bao g?m ??t máy ch? trang web, phan tích d? li?u, các ho?t ??ng khuy?n m?i, và các d?ch v? qu?n ly khác. Chúng t?i có th? chia s? Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n v?i bên th? ba nh? v?y v?i m?c ?ích ?? bên th? ba ?ó có th? cung c?p các d?ch v? nh? v?y.
  7. Các Vi?c S? D?ng Khác. Cu?i cùng, chúng t?i có th? ti?t l? Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n n?u chúng t?i tin r?ng chúng t?i c?n ph?i làm v?y: (i) theo quy ??nh pháp lu?t; (ii) ?? tuan th? quy trình pháp lu?t ho?c theo yêu c?u c?a c? quan chính quy?n; (iii) ?? thi hành ?i?u Kho?n D?ch V? c?a chúng t?i; (iv) ?? b?o v? ho?t ??ng c?a chúng t?i; (v) ?? b?o v? các quy?n, quy?n riêng t?, s? an toàn ho?c tài s?n c?a Quipper; và (vi) cho phép chúng t?i yêu c?u các bi?n pháp kh?c ph?c s?n có ho?c h?n ch? nh?ng thi?t h?i mà chúng t?i có th? ch?p nh?n.

 3. Nh?ng L?u Y Quan Tr?ng Khác Liên Quan ??n Cách Th?c Th?c Hi?n Quy?n Riêng T? C?a Chúng T?i.
  1. L?u Y ??c Bi?t cho Cha M?. Quipper th?c hi?n nghiêm túc ngh?a v? c?a mình liên quan ??n vi?c thu th?p Th?ng Tin Cá Nhan t? tr? em. Trang Web kh?ng nh?m ??n ??i t??ng tr? em, ng??i kh?ng ph?i cung c?p Th?ng Tin Cá Nhan th?ng qua Trang Web.
  2. An Ninh. Chúng t?i s? áp d?ng các bi?n pháp qu?n ly và k? thu?t c?n thi?t ?? ??m b?o an toàn Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n do chúng t?i thu th?p, x? ly và s? d?ng, và ?? b?o v? Th?ng Tin Cá Nhan ?ó kh?ng b? ti?t l?, s?a ??i trái phép và b? ?ánh c?p. Tuy nhiên, b?n ??ng y r?ng kh?ng có ph??ng th?c truy?n ??a và l?u tr? d? li?u nào là an toàn tuy?t ??i. N?u b?n có ly do ?? tin r?ng s? t??ng tác c?a b?n v?i chúng t?i là kh?ng còn an toàn (ví d?, n?u b?n c?m th?y r?ng s? an toàn c?a b?t k? tài kho?n nào mà b?n có v?i chúng t?i ?ang b? ?e d?a), b?n ph?i th?ng báo ngay cho chúng t?i v? v?n ?? b?ng cách liên h? v?i chúng t?i theo ch? d?n t?i m?c "Liên H?" d??i ?ay (l?u y r?ng th?ng báo b?ng th? g?i th?c s? m?t th?i gian ?? chúng t?i kh?c ph?c v?n ??).
  3. Chuy?n Nh??ng. Chúng t?i b?o l?u quy?n chuy?n nh??ng b?t k? và t?t c? các th?ng tin mà chúng t?i thu th?p t? nh?ng ng??i dùng c?a Trang Web cho bên th? ba trong tr??ng h?p có s? sáp nh?p, bán, liên doanh, chuy?n nh??ng, chuy?n giao ho?c hình th?c chuy?n nh??ng khác c?a t?t c? ho?c b?t k? ph?n nào tài s?n ho?c c? ph?n c?a Quipper (bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n liên quan ??n b?t k? th? t?c phá s?n ho?c th? t?c t??ng t?).
  4. Các Bi?n Pháp An ninh. Quipper ?? thi?t l?p các bi?n pháp an ninh thích h?p, nh?ng cho dù có nh?ng n? l?c t?t nh?t c?a mình, thì các bi?n pháp ?ó c?ng kh?ng th? ng?n ch?n hoàn toàn s? xam nh?p. Quipper kh?ng ch?u trách nhi?m trong tr??ng h?p m?t tài kho?n b? xam nh?p.

 4. C?p Nh?t Và Xóa B? Th?ng Tin C?a B?n và Liên H? v?i Chúng t?i. B?n có th? rà soát th?ng tin chúng t?i ?? thu th?p và khi phù h?p, b?n có th? yêu c?u ?ính chính th?ng tin ?ó. Chúng t?i c?ng cung c?p cho b?n vài l?a ch?n ??i v?i vi?c rà soát, ?ính chính, c?p nh?t ho?c theo cách khác s?a ??i th?ng tin c?a b?n ?? cung c?p tr??c ?ay:
  • B?n có th? g?i th? cho chúng t?i t?i?video.vn@quipper.com
  • B?n có th? g?i cho chúng t?i s? +84 909 451 286

  Xin vui lòng cho bi?t r? nh?ng th?ng tin mà b?n mu?n rà soát ho?c thay ??i. Chúng t?i s? c? g?ng th?c hi?n theo yêu c?u c?a b?n s?m nh?t có th?. N?u b?n yêu c?u chúng t?i xóa b? m?i Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n, chúng t?i s? ng?ng s? d?ng th?ng tin nh? th? và nhanh chóng xóa b? th?ng tin này ra kh?i c? s? d? li?u c?a chúng t?i nh? b?n yêu c?u tr? khi b?t k? lu?t, tòa án ho?c c? quan th?m quy?n nào yêu c?u duy trì th?ng tin ?ó cho b?t k? m?c ?ích nào khác. B?n ??ng y b?i th??ng thi?t h?i cho chúng t?i và gi? cho chúng t?i v? h?i ??i v?i các khi?u ki?n, trách nhi?m pháp ly phát sinh t? yêu c?u xóa b? c?a b?n .

 5. L?a ch?n.?Tu? t?ng th?i ?i?m, chúng t?i có th? yêu c?u b?n ch? ra r?ng b?n có mu?n ti?p nh?n các email và các th?ng tin khác t? Quipper kh?ng. N?u b?n ch?n ?? nh?n nh?ng th?ng tin trao ??i này, ??i khi, chúng t?i s? g?i email cho b?n ho?c các th?ng tin khác phù h?p v?i yêu c?u c?a b?n và cung c?p cho b?n ch??ng trình khuy?n m?i và phi?u gi?m giá.??N?u t?i b?t c? th?i ?i?m nào b?n mu?n ng?ng nh?n các th?ng tin trao ??i qua email t? chúng t?i, xin vui lòng th?ng báo cho chúng t?i bi?t b?ng cách g?i email, g?i ?i?n tho?i ho?c vi?t th? cho chúng t?i b?ng cách s? d?ng th?ng tin liên l?c ???c trình bày ? trên trong ph?n Liên H? ho?c b?ng cách s? d?ng các tính n?ng h?y b? ??ng ky trong email mà b?n nh?n ???c. Xin vui lòng báo ch? ra r?ng b?n mu?n ng?ng nh?n th?ng tin trao ??i qua email t? Quipper.?Ngoài ra, chúng t?i kh?ng ti?t l? Th?ng Tin Cá Nhan c?a b?n cho bên th? ba cho m?c ?ích ti?p th? tr?c ti?p c?a bên th? ba tr? khi chúng t?i ?? nh?n ???c và x? ly s? ??ng y c?a b?n v? vi?c chia s? ?ó.

 6. Nh?ng Thay ??i ??i V?i Chính Sách Này.?Chúng t?i có quy?n thay ??i Chính Sách này, và b?t k? các chính sách ho?c th? t?c nào liên quan ??n vi?c x? ly th?ng tin ???c thu th?p th?ng qua Trang Web. B?n có th? xác ??nh ???c th?i gian mà Chính Sách này ???c s?a ??i m?i nh?t b?ng cách tham kh?o l?i ghi chú "C?p nh?t m?i nh?t" ? ??u trang này. B?t k? s? thay ??i nào ??i v?i Chính Sách c?a chúng t?i s? có hi?u l?c khi Chính Sách ?? s?a ??i ???c ??ng t?i trên Internet, và có th? truy c?p ???c vào Trang Web. Vi?c s? d?ng Trang Web sau khi có nh?ng thay ??i này c?u thành s? ch?p nh?n c?a b?n ??i v?i hi?u l?c c?a Chính Sách ?? ???c s?a ??i. Chúng t?i khuy?n khích b?n ?ánh d?u trang này và xem l?i m?t cách ??nh k? ?? ??m b?o vi?c bi?t ???c phiên b?n m?i nh?t c?a Chính Sách c?a chúng t?i.?Chính sách này th? hi?n tuyên b? duy nh?t, có hi?u l?c ??i v?i cách th?c th?c hi?n c?a Quipper liên quan ??n vi?c thu th?p Th?ng Tin Cá Nhan (??nh ngh?a d??i ?ay) th?ng qua Trang Web và vi?c s? d?ng c?a Quipper ??i v?i th?ng tin này. B?t k? b?n tóm l??c nào c?a Chính Sách này ???c t?o ra b?i ph?n m?m c?a bên th? ba ho?c theo cách khác ??u kh?ng có hi?u l?c pháp lu?t và s? kh?ng ràng bu?c Quipper.